آرش خادمی

مؤسس و مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان سپهر ایرانیان

جلد کتاب کاربرد تئوری های مدیریت در تصمیم گیری

30 آوریل 2020