آرش خادمی

مؤسس و مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان سپهر ایرانیان

جلد کتاب مدیریت کارآمد خداوند

30 آوریل 2020