آرش خادمی

مؤسس و مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان سپهر ایرانیان

جلد کتاب مدیریت زنجیره تامین

30 آوریل 2020