آرش خادمی

مؤسس و مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان سپهر ایرانیان

جلد کتاب آموزش و توسعه منابع انسانی

30 آوریل 2020