آرش خادمی

مؤسس و مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان سپهر ایرانیان

بروشور صندوق پژوهش و فناوری لیدکو

30 آوریل 2020